Rounds

Tournament name: Chess Club
Info Rounds Rating
Round : 1 2 3 4 5
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Lalith Kumar 3.5 4.0 Prameya Garge
2 Anirudh Ravishankar 3.0 3.5 Jithen
3 Hemahasan 3.0 3.0 Rukmini
4 Shekhar Patil 2.5 2.0 Abhinaba Saha
5 Gourav H Meshram 2.0 2.0 Md Shafeeullah
6 Harsha Jagadeesh 2.0 2.0 Prayash Mallick
7 Ashish Joy 2.0 2.0 Yashwant
8 Alen James 1.0 1.5 Md Adil Aman
9 Hari 1.0 1.0 Ashwin Sharma
All Rounds