Rounds

Tournament name: Chess Club
Info Rounds Rating
Round : 1 2 3 4 5 6
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Prameya Garge 5.0 4.0 Hemahasan
2 Lalith Kumar 3.5 4.0 Anirudh Ravishankar
3 Jithen 3.5 3.0 Prayash Mallick
4 Abhinaba Saha 3.0 3.0 Gourav H Meshram
5 Rukmini 3.0 3.0 Ashish Joy
6 Md Adil Aman 2.5 2.0 Md Shafeeullah
7 Harsha Jagadeesh 2.0 2.5 Shekhar Patil
8 Yashwant 2.0 2.0 Hari
9 Ashwin Sharma 1.0 1.0 Alen James
All Rounds