Rounds

Tournament name: Chess Club
Info Rounds Standings
Round : 1 1 2 3 4 5
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Abhinaba Saha 0.0 0-1 0.0 Prameya Garge
2 Vinay 0.0 0-1 0.0 Md Shafeeullah
3 Harsha Jagadeesh 0.0 1-0 0.0 Ashwin Sharma
4 Hemahasan 0.0 1-0 0.0 Yashwant
5 Anirudh Ravishankar 0.0 1-0 0.0 Jishnu
6 Alen James 0.0 1-0 0.0 Prayash Mallick
7 N Ragul Vivaz 0.0 0-1 0.0 Gourav H Meshram
8 Cyriac 0.0 1-0 0.0 Rukmini
9 Lalith Kumar 0.0 1-0 0.0 Navyasri
10 Hari 0.0 1-0 0.0 Md Adil Aman
11 Shekhar Patil 0.0 0.5-0.5 0.0 Ashish Joy
12 Komodo 7 0.0 0-1 0.0 Jithen
13 M 0.0 0-1 0.0 Siva Kumar
All Rounds Print