Rounds

Tournament name: Chess Club
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 3 4 5
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Harsha Jagadeesh 2.0 0-1 2.0 Jithen
2 Anirudh Ravishankar 2.0 0-1 2.0 Prameya Garge
3 Lalith Kumar 2.0 1-0 2.0 Hemahasan
4 Shekhar Patil 1.5 0-1 1.0 Md Shafeeullah
5 Abhinaba Saha 1.0 1-0 1.0 Alen James
6 Gourav H Meshram 1.0 1-0 1.0 Prayash Mallick
7 Hari 1.0 0-1 1.0 Rukmini
8 Cyriac 1.0 0.5-0.5 1.0 Md Adil Aman
9 Ashish Joy 0.5 0.5-0.5 1.0 Siva Kumar
10 Jishnu 0.0 0-1 0.0 Yashwant
11 Ashwin Sharma 0.0 1-0 0.0 Komodo 7
All Rounds Print