Rounds

Tournament name: Chess Club
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 5
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Lalith Kumar 3.5 0-1 4.0 Prameya Garge
2 Anirudh Ravishankar 3.0 1-0 3.5 Jithen
3 Hemahasan 3.0 1-0 3.0 Rukmini
4 Shekhar Patil 2.5 1-0 2.0 Abhinaba Saha
5 Gourav H Meshram 2.0 1-0 2.0 Md Shafeeullah
6 Harsha Jagadeesh 2.0 0-1 2.0 Prayash Mallick
7 Ashish Joy 2.0 1-0 2.0 Yashwant
8 Alen James 1.0 0-1 1.5 Md Adil Aman
9 Hari 1.0 1-0 1.0 Ashwin Sharma
All Rounds Print